จดทะเบียนบริษัท

ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ คิดจะจดทะเบียนบริษัท ไม่รู้จะปรึกษาใคร
          บริการในคำแนะแนะในการจัดตั้งธุรกิจ จัดตั้งบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ภายใน 1วัน* จดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมขอเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่างๆ ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน ในเรื่องของขั้นตอน การกรอกแบบต่างๆ เอกสารที่ต้องใช้ แล้วทำไมไม่ปล่อยให้เราจัดการให้ละครับ ซึ่งจะทำให้ท่านประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
* เมื่อเอกสารต่างๆพร้อมนำจดทะเบียกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตารางอัตราค่าบริการ

IMG_20151013_123913

**ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการในการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สนใจติดต่อได้ที่
สำนักงานที่ปรึกษาเอซีเอ็ม
โทร. 09-8529-9395
E-mail: acm@acmerril.com

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัทจำกัด
1. ชื่อของบริษัท ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) พร้อมเลขรหัสประจำบ้านของที่ตั้งสำนักงาน
3. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า
4. ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้น ๆ มีมูลค่าหุ้นเท่า ๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท)
5. จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
6. ชื่อ ที่อยู่ อายุ อาชีพ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้เริ่มก่อการ/ผู้ถือหุ้น (อย่างน้อย 3 คน)
7. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ อาชีพ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น
8. ชื่อ ที่อยู่ อายุ อาชีพ และเบอร์โทรศัพท์ของกรรมการ
9. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)
10. ตราสำคัญของบริษัท
11. สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
**กรณีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทจำกัด ไม่ถึงร้อยละ 50 ของเงินลงหุ้นหรือทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจำกัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยทุกคนส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยทุกคนประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นหรือถือหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นแต่ละราย**
12. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
13. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เริ่มก่อการ/ผู้ถือหุ้น, กรรมการทุกคน คนละ 1 ชุด ยกเว้นผู้จะมีอำนาจลงนามของบริษัท ใช้สำเนาจำนวน 3 ชุด

กรณีขอเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มเอกสาร
14. รูปถ่ายด้านหน้าสำนักงาน ถ่ายให้เห็นป้ายชื่อบริษัท บ้านเลขที่ บริเวณใกล้เคียง จำนวน 2 รูป
15. เรื่องของสถานที่ตั้งบริษัท (สำเนาในข้อนี้ ใช้ 2 ชุด)
· ทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงานบริษัท
· บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของอาคารที่ตั้งสำนักงาน
· หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารเป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน
· หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร หรือ ผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ เช่น สัญญาซื้อขาย

 

 

สำนักงานที่ปรึกษาเอซีเอ็ม
โทร. 09-8529-9395
E-mail: acm@acmerril.com

ใส่ความเห็น