เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มเอซี เมอ์ริล กรุ๊ป
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

image

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปสำหรับมาตรการกินเที่ยวช่วงสงกรานต์นี้

          ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติมาตรการกิน-เที่ยวสงกรานต์ 9-17 เม.ย. ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท ไปหักลดหย่อนในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ โดยต้องมีหลักฐานใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ได้รับจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหลักฐาน ผู้ประกอบการจึงมีคำถามถึงการออกใบกำกับภาษีซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปว่า หากผู้ซื้อหรือผู้รับบริการไม่ยอมบอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร จะออกใบกำกับภาษีอย่างไร

 

          กรมสรรพากรได้มีคำชี้แจงไว้ดังนี้ ถึงแม้ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการจะไม่ยอมบอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ผู้ขายหรือผู้ให้บริการก็สามารถออกใบกำกับภาษีได้โดย หากได้มีการได้มีการแจ้งรายการเกี่ยวกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร โดยวิธีปิดเป็นประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นการทั่วไปหรือเป็นรายลุคคล หรือแจ้งด้วยวิธีการอื่นใดแล้วนั้น หากผู้ซื้อหรือผู้รับบริการไม่แจ้งรายการเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้ทราบ และผู้ขายได้ออกใบกำกับภาษีโดยไม่ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อหรือผู้รับบริการไว้ในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ถือได้ว่าผู้ขายมิได้มีเจตนาที่จะออกใบกำกับที่มีรายการไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แต่อย่างใด

568958956
Infographic via facebook.com/RevenueDepartment

 

สรุป หากผู้ซื้อหรือรับบริการเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หากไม่แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจะทำให้ใบกำกับภาษีที่ได้รับมานั้น ถือเป็นภาษีซื้อต้องห้าม แต่ถ้าไม่ใช่ผู้ประกอบในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างเรา ๆ ผู้บริโภคคนสุดท้าย ก็ไม่จำเป็นต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้ขายหรือผู้ให้บริการแต่อย่างใด
เอกสารคำชี้แจงกรมสรรพากร คลิก 

กฎหมายธุรกิจ

โดย…ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
แหล่งที่มา : www.drsuthichai.com

568978958945

          ถ้าพูดถึงกฎหมายธุรกิจแล้ว มักจะมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเฉพาะ บรรพ 3 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเอกเทศสัญญา

         

          ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญถึง 23 ลักษณะ คือ ลักษณะ 1 ซื้อขาย ลักษณะ 2 แลกเปลี่ยน ลักษณะ 3 ให้ ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์ ลักษณะ 5 เช่าซื้อ ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน ลักษณะ 7 จ้างทำของ ลักษณะ 8 รับขน ลักษณะ 9 ยืม ลักษณะ 10 ฝากทรัพย์ ลักษณะ 11 ค้ำประกัน ลักษณะ 12 จำนอง ลักษณะ 13 จำนำ ลักษณะ 14 เก็บของในคลังสินค้า ลักษณะ 15 ตัวแทน ลักษณะ 16 นายหน้า ลักษณะ 17 ประนีประนอม ลักษณะ 18 การพนันและขันต่อ ลักษณะ 19 บัญชีเดินสะพัด ลักษณะ 20 ประกันภัย ลักษณะ 21 ตั๋วเงิน ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท ลักษณะ 23 สมาคม

 

          ดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจหรือเอกเทศสัญญาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการดำรงชีวิตและการประกอบธุรกิจ และกระผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนคงมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับกฎหมายเอกเทศ สัญญาไม่มากก็น้อย เช่น เรื่องของการค้ำประกัน จำนองและจำนำ การค้ำประกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 ระบุว่า อันว่า

 

          ค้ำประกันนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ค้ำประกัน ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่งเพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น อนึ่งสัญญาค้ำประกันนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน เป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ฉะนั้นเรื่องของการค้ำประกันเป็นเรื่องที่ต้องควรศึกษาและทำความเข้าใจเพราะ บางคนต้องใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้โดยที่ตนเองไม่ได้เป็นคนก่อหนี้

 

          แต่ต้องใช้หนี้แทนผู้อื่น ซึ่งการค้ำประกันมี 2 ชนิด คือ 1.การประกันด้วยบุคคล และ 2.การประกันด้วยทรัพย์สิน 1.การประกันด้วยบุคคล คือ การที่บุคคลหนึ่งเข้าผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ว่า ถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้แล้ว เขาจะเป็นผู้ชำระแทนให้ ฉะนั้น สิ่งที่เป็นประกันให้แก่เจ้าหนี้ก็คือ ตัวบุคคลผู้นั้นเอง(ธนวัฒน์ เนติโพธิ์ 2539: 386) 2.การประกันด้วยทรัพย์สิน คือ การที่เจ้าหนี้ได้รับทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้เป็นการประกันการชำระหนี้ของ ลูกหนี้ ซึ่งทรัพย์ที่เป็นประกันนี้อาจเป็นทรัพย์ของลูกหนี้เอง หรือเป็นทรัพย์ของบุคคลภายนอกก็ได้

 

          ซึ่งการประกันด้วยทรัพย์มี 2 ประการ คือ 1.การจำนอง 2.การจำนำ (ธนวัฒน์ เนติโพธิ์ 2539: 386) ส่วนการจำนอง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 ระบุว่า คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจำนอง เป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง สำหรับทรัพย์สินที่กฎหมายกำหนดให้จำนองกันได้คือ อสังหาริมทรัพย์(ที่ดินและบ้านเรือน) , เรือกำปั่น ,แพ , สัตว์พาหนะ(ช้าง ม้า วัว ควาย )

 

          ส่วนการจำนำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา 747 อันว่าจำนำนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้จำนำ ส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจำนำ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ สำหรับบทความข้างต้นถามว่าทำไมต้องอ้าง ประมวลกฎหมาย มาตราต่างๆ

 

          เพราะ กฎหมายเป็นข้อบังคับ ดังนั้นผู้ศึกษากฎหมายจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายมาตราต่างๆ มาให้เข้าใจ อีกทั้งคำบางคำหรือถ้อยคำบางคำ เราอ่านแล้วฟังแล้ว อาจไม่เข้าใจซึ่งต้องอาศัยการตีความตามกฎหมาย ดังนั้นการศึกษากฎหมายเอกเทศสัญญาจึงมีความสำคัญมากในการดำรงชีพและการ ประกอบธุรกิจ เพราะจะทำให้เราไม่เสียเปรียบผู้อื่น และที่สำคัญคือเมื่อเรารู้กฎหมายแล้วเราก็ไม่ควรนำความรู้กฎหมายไปเอาเปรียบ ผู้อื่นด้วย

 

นิติบุคคลปี59 ไม่ต้องเสียภาษี!!

Tax

 

          ปีภาษี 2559 นี้ กำไรเท่าไหร่ก็ไม่ต้องเสียภาษีนะรู้ยัง เพราะเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศนี้ โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จัดตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้า การให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท สำหรับกำไรสุทธิ จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ดังนี้

1 ยกเว้นภาษี
   สำหรับกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2 กำไรไม่เกิน 3 แสนบาทแรก ยกเว้นภาษี
   กำไรที่เกิน 3แสนบาทขึ้นไป (300,001 บาทเป็นต้นไป) เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10
   สำหรับกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้นิติบุคคลที่จะได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ด้วยนะ
1 มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้า การให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท
2 ได้จดแจ้งเป็นผู้ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
3 ไม่ถูกเพิกถอนการได้รับยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

          แต่เมื่อได้รับสิทธิแล้วก็ระวังอย่าทำอะไรผิดนะ โดยเพิกถอนสิทธิได้นะครับ……

 

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558
http://acmerril.com/wp-content/uploads/2016/01/5.pdf

พรก. นิรโทษกรรม ให้นิติบุคคลรายได้ไม่เกิน 500 ล้าน ไม่ถูกสอบภาษี

          เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 พระราชกำหนด ยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ทันที สาระคือ ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้าน ที่มีรอบระยะบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้รับยกเว้นการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมิน หรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 หรือมูลค่าของฐานภาษี รายได้ หรือการกระทำตราสารที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 แต่ก็ใช่ว่าจะได้รับยกเว้นไปทุกกรณีนะครับ ยังมีข้อยกเว้นอยู่ 4 ข้อ คือ

1 หากอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ที่มีหมายเรียกออกก่อนวันที่ พรก. นี้ใช้บังคับ
2 อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 88/3 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ดำเนินการก่อนที่ พรก. นี้ใช้บังคับ
3 นิติบุคคลเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีปลอม หรือเป็นผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอม หรือกระทำการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร โดยแสดงรายจ่ายอันเป็นเท็จต่อกรมสรรพากร
4 นิติบุคคลอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ หรือชั้นศาล

tax

          โดยผู้นิติบุคคลที่ได้รับสิทธิยกเว้นต้องจดแจ้งต่อกรมสรรพากร (ตามแบบ วิธีการ เงื่อนไข ระยะเวลา ที่กรมสรรพากรกำหนด) ซึ่งคงมีประกาศตามออกมาในเร็ว ๆ นี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นปีใหม่นี้ กลับมาทำให้ถูกต้องทั้งทางบัญชีและภาษี โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อย ๆ อย่าพลาดกันเชียว……

 

พระราชกำหนด ยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. 2558
http://acmerril.com/wp-content/uploads/2016/01/1012559.pdf

Happy New Year

แล้วปี ๒๕๕๘ ก็ผ่านพ้นไปอีกปีแล้วนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างการงาน หรือเรื่องที่ตั้งใจเอาไว้ประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้หรือเปล่า ถ้ายัง หรือแผนการใหม่ๆ สำหรับปีใหม่นี้ ก็ขอให้สมดังใจหวัง สุดท้ายนี้ ขออวยพรให้ทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ความรัก และสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ……

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙

happynewyear2016