Your Consultants

"เชื่อสิ……คุ้ม"

ตัวเลขทางบัญชีมีความสำคัญมากกว่าที่ตาเห็น

Published / by Tjk / Leave a Comment

          การอ่านงบกำไรขาดทุน ที่แสดงผลประกอบการของบริษัทนั้น หากผู้ทำบัญชี หรือผู้บริหารติดกับดักตัวเลขที่ดูดี อาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด เช่น นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยไม่รู้เลยว่าสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทไม่ได้ดูดีเหมือนกับตัวเลขที่เห็น ทำให้ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนมากพอ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทประสบปัญหาล้มละลายและต้องปิดกิจการในที่สุด

          หลักการของบัญชีต่างจากวิทยาศาสตร์ที่ต้องการแสวงหาความเป็นจริงที่สมบูรณ์ที่สุด แต่บัญชีไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์ที่สุด เพราะหากจะทำให้สมบูรณ์ที่สุดก็คงไม่อาจหาข้อสิ้นสุดได้ และยิ่งกลายเป็นความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ หากแต่ความถูกต้องทางการบัญชีนั้น มุ่งเน้นที่การไม่ทำผิดกฎเกณฑ์ และไม่มีสิ่งที่เรียกว่า “การเข้าข้างตัวเอง” ผสมอยู่ หลักเกณฑ์ทางบัญชีไม่ใช่อะไรที่ตายตัวเพียงหลักเดียวเท่านั้นที่ถูกต้อง แต่นักบัญชีสามารถเลือกสรรได้ว่าจะใช้หลักเกณฑ์ใดให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบริษัท และเมื่อเลือกแล้วก็ต้องการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นั้นต่อไป ตราบใดที่เรายังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เราเลือกต่อไป มันก็จะยังคงเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอ เมื่อเราจะดูว่าผลประกอบการที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ต้องดูจาก งบกำไรขาดทุน ซึ่งคำนวณจากส่วนต่างระหว่างยอดขาย กับ ค่าใช้จ่าย เราจะรู้ว่าใน 1 ปีที่ผ่านมาเราได้กำไร หรือขาดทุน หรือหาก 1 ปียาวนานเกินไปจะสรุปผลกันเป็นราย 3 เดือน หรือสรุปทุก ๆ เดือนเลยก็ได้ โดยที่ความหมายของส่วนต่างที่เป็นกำไรหรือขาดทุนนั้นจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่า เราเปรียบเทียบรายได้อะไรกับค่าใช้จ่ายอะไร ดังต่อไปนี้

8889777

 • เมื่อนำ “ยอดขาย” ไปลบกับ “ต้นทุน” สิ่งที่ได้คือ “กำไรขั้นต้น”
 • เมื่อเอา “กำไรขั้นต้น” ลบด้วย “ค่าใช้จ่ายในการขายและการจัดการทั่วไป” ค่าที่เหลือเรียกว่า “กำไรจากการดำเนินการ”
 • หากมีรายได้หรือรายจ่ายนอกการดำเนินการ เช่น ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจ่าย เงินปันผล นำมาบวกลบเข้าไป สิ่งที่ได้คือ“กำไรสุทธิ” หรือ “ขาดทุนสุทธิ” ซึ่งแสดงถึงความสามารถทางการบริหารที่แท้จริงของบริษัท
 • หากมี “รายได้อื่น ๆ “ อีก สามารถนำเข้าไปรวมกับ “กำไรสุทธิ” และเรียกว่า “กำไรสุทธิประจำงวดก่อนหักภาษี”
 • เมื่อนำไปหักภาษีนิติบุคคลแล้ว ส่วนที่เหลือจะเรียกว่า “กำไรสุทธิประจำงวด” ซึ่งจะแสดงผลการดำเนินการสุดท้ายของงวดปีนั้น ๆ

          การอ่านตัวเลขทางบัญชีจึงไม่สามารถดูเพียงด้านเดียวได้ แต่ต้องพิจารณาให้รอบด้าน นำตัวเลขรายได้ และค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ มาพิจารณาประกอบด้วยเสมอ เพื่อให้ได้ตัวเลขผลการดำเนินการที่แท้จริงของบริษัทซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจต่อไป

ที่มา : JobsDB.com

การทำระบบบัญชีผลกำไรรายชั่วโมง

Published / by Tjk / Leave a Comment

บริษัทเคียวเซร่า ประเทศญี่ปุ่น มีหลักการในการบริหารธุรกิจอยู่ว่า “ถ้าทำยอดขายให้ได้มากที่สุด ลดค่าใช้จ่ายให้มีน้อยที่สุดได้ ผลต่างที่เป็นมูลค่าเพิ่มนั้นก็จะสูงที่สุด” ด้วยหลักนี้เองทำให้เขาให้ความสำคัญกับการทำบัญชีบริษัท โดยทางเคียวเซร่าจะมีการทำงบการเงินทุกเดือน เพื่อให้สามารถรับรู้สถานการณ์ของบริษัทได้ตลอดว่าในแต่ละเดือน เขามีรายรับเท่าไร ค่าใช้จ่ายเท่าไร หักลบกันได้แล้วผลกำไรเท่าไร

ที่สำคัญเขาดูผลกำไรกันเป็นรายชั่วโมงเลยทีเดียว เคียวเซร่าใช้การบริหารบัญชีที่เรียกว่า “ระบบบัญชีกำไรรายชั่วโมง” ซึ่งช่วยให้แผนกต่าง ๆ สามารถมองเห็นตัวเลขมูลค่าเพิ่มของตน และพยายามทำให้ตัวเลขนั้นเพิ่มสูงขึ้น ยกตัวอย่างแผนกงานผลิต ผลกำไรของแผนกงานผลิต คือ ยอดจำหน่ายหักค่าใช้จ่าย ซึ่งคำนวณโดยลบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าแรง) ออกจากจำนวนเงินยอดผลิตซึ่งคิดเป็นรายรับ แล้วนำยอดจำหน่ายหักค่าใช้จ่ายที่คำนวณได้มาหารด้วยจำนวนชั่วโมงทำงานทั้งหมด ได้เป็น “ค่ารายชั่วโมง” ซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มที่แผนกงานผลิตทำได้ใน 1 ชั่วโมง

เมื่อถึงสิ้นเดือนฝ่ายบัญชีจะสรุปข้อมูลเหล่านี้ส่งไปยังแผนกงานผลิต เพื่อที่หน้างานจะได้มองเห็นความคืบหน้าในแผนกของตนว่า สามารถทำยอดขายเพิ่มขึ้นตามเป้าหรือไม่ และในขณะเดียวกันก็สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ตามตัวเลขเป้าหมายที่กำกับไว้หรือไม่ หากพบว่าในส่วนใดมีการดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด หรือพบว่ามีค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่คาดไว้ ก็จะได้ดำเนินมาตรการแก้ไขอย่างฉับไว และเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้พนักงานมีความตื่นตัวในการทำงานอยู่เสมอ และพยายามเพิ่มค่าชั่วโมงให้กับตัวเอง ด้วยการหาวิธีใช้ชั่วโมงทำงานอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากที่สุด

การทำ “ระบบบัญชีกำไรรายชั่วโมง” เช่นนี้ สะท้อนภาพการทำงานของแต่ละแผนกได้อย่างถึงแก่น ช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นภาพผู้รับผิดชอบในส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาและพนักงานของพวกเขาได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังช่วยให้เข้าใจงานของพวกเขาดีขึ้น สามารถจับความเคลื่อนไหวของประเภทสินค้าที่ผลิต วัสดุและกระบวนการผลิต อุปกรณ์ เทคโนโลยีการผลิต และบรรยากาศทั่ว ๆ ไปในโรงงานได้เป็นอย่างดี เพียงดูจากตัวเลขในบัญชีผลกำไรรายชั่วโมงเท่านั้น

“ทำไมถึงได้ใช้ไฟฟ้ามากมายขนาดนั้น”

“ทำไมค่าเดินทางและค่าพาหนะถึงได้แพงขนาดนี้”

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบัญชีผลกำไรรายชั่วโมงสามารถบอกได้หมดทุกอย่าง โดยไม่ต้องมีการรายงานให้ทราบ

นอกจากจะแสดงผลประกอบการเป็นตัวเลขแล้ว บัญชีผลกำไรรายชั่วโมงยังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานหลัก และแผกงานรายเดือน ซึ่งในขั้นสุดท้ายจะใช้การคำนวณตัวเลขของแผนงานในระดับองค์กรต่อไป และเมื่อดำเนินการตามนี้ ไม่ว่าแต่ละหน่วยแต่ละแผนกจะอยู่ตรงจุดไหน หรือมีขนาดเล็กเพียงใด ระบบบัญชีก็จะช่วยให้ผู้บริหารทราบทันทีว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่ไหน จะได้บริหารไปได้ถูกทางอย่างทันท่วงที และสามารถควบคุมผลกำไรให้ธุรกิจดำเนินไปตามความคาดหมาย และถึงเป้าหมายอย่างมั่นคง

time59

          ต้องยอมรับว่าวิธีคิดของเคียวเซร่านั้น เขาให้ความสำคัญกับการทำบัญชีอย่างมาก ถึงได้ติดตามความเคลื่อนไหว ความเป็นไปของธุรกิจได้โดยตลอด ทำให้ เคียวเซร่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่ทรงอิทธิพลในญี่ปุ่นมายาวนาน “ระบบบัญชีกำไรรายชั่วโมง” จึงเป็นอีกระบบหนึ่งที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม

ที่มา : JobsDB.com

6 เคล็ดลับสู่การคิดเชิงบูรณาการ (Integrated Thinking)

Published / by Tjk / Leave a Comment

บทความจากวารสาร CGMA (Chartered Global Management Accountant Magazine: CGMA Magazine)
โดย Nick Topazio หัวหน้าส่วนงานวิจัยด้านการรายงานขององค์กร (Corporate Reporting Research) สถาบันนักบัญชีบริหารรับอนุญาต (Chartered Institute of Management Accountants: CIMA)
เผยแพร่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การรายงานเชิงบูรณาการ คือ การให้ข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกันและมองไปข้างหน้า ส่งผลต่อการตัดสินใจ ในการพัฒนาธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น แนวคิดนี้ตอบรับต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการ เปลี่ยนแปลงไป โดยจะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) มีสัดส่วนของ มูลค่าที่สูงขึ้น ทำให้วิธีการรายงานแบบดั้งเดิม (Traditional Reporting Methods) อาจไม่ได้สะท้อนถึง ผลการดำเนินงานอย่างแม่นยำนักถึงกระนั้นก็ตามหลายๆ กิจการก็ยังไม่ได้นำการรายงานเชิงบูรณาการ (Integrated Reporting) หรือรายงานที่แสดงข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเงิน(Non-Financial Reporting) มาใช้

010025thinking

เคล็ดลับทั้ง 6 ข้อต่อไปนี้ จะช่วยให้กิจการมีการคิดเชิงบูรณาการ และจะช่วยสร้างกระบวนการตัดสินใจที่ เป็นพื้นฐานสำคัญต่อการจัดทำรายงานเชิงบูรณการ (Integrated Report)

 1. เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคุณค่าในองค์กร และวิธีการที่แบบจำลองธุรกิจ (Business Model) จะสามารถสร้างคุณค่านั้นได้ สิ่งที่จำเป็นต้องมี คือ รายละเอียดของแบบจำลองธุรกิจที่ชัดเจน โดยเริ่มจากการระบุปัจจัยที่ สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลที่ป้อนเข้าหรือสิ่งที่นำเข้า (Inputs) กิจกรรม (Activities) ผลผลิตหรือผลิตผล (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) โดยกิจการต้องมีคำตอบว่า ทรัพยากรใด ทั้งทรัพยากรที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างคุณค่าในระยะยาวของกิจการ และกิจการจะต้องคิดให้ รอบคอบถึงความสัมพันธ์ต่างๆ ไม่เฉพาะแต่ความสัมพันธ์ภายในห่วงโซ่อุปทานของกิจการเท่านั้น แต่ต้อง รวมถึงปัจจัยใดๆ ที่จำเป็นต่อการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น ทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile App) อาจจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับแพลตฟอร์มแม่ข่าย (Host Platform) แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือนั้น ก็ ต้องอาศัยการท างานของระบบโครงสร้างพื้นฐานของโทรศัพท์มือถือใน วงกว้างด้วยองค์ความรู้เหล่านี้จะช่วยให้กิจการเข้าใจผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ป้อนเข้าหรือสิ่งที่นำเข้าที่ สำคัญ (Key Inputs) ที่มีต่อกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ

 

 1. จัดทำคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบในปัจจุบันและ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน โดยพิจารณาร่วมกับ ปัจจัยประเภทต่างๆ ตามที่สภาการรายงานเชิงบูรณาการระหว่างประเทศ (International Integrated Reporting Council: IIRC) ได้กำหนดไว้ ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการผลิต ด้านสังคมและความสัมพันธ์ ด้านปัญญา ด้านธรรมชาติ และด้านมนุษย์ศาสตร์

 

 1. ระบุตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Non-Financial Metrics) ที่มีความสำคัญต่อ ความสำเร็จของกิจการ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้ ประกอบกับทำการวิเคราะห์ที่สำคัญ และ รายงานข้อมูลเหล่านี้ให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยการรายงานข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเงินดังกล่าว ต้องมีความ ชัดเจนในระดับเดียวกับตัวชี้วัดที่เป็นตัวเงิน (Financial Metrics) ยกตัวอย่างเช่น กิจการจำหน่าย อสังหาริมทรัพย์อาจเปิดเผยขนาดของหลักทรัพย์การลงทุนของตน (Portfolio) รวมถึงเปิดเผยแนวโน้มของ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจการในอนาคต

 

 1. เชื่อมโยงตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Non-Financial Metrics) กับ ความสำเร็จที่เป็นตัวเงินของกิจการในระยะยาว พร้อมทั้งอธิบายความสำคัญ ที่ต้องมีการวัดผลปัจจัยที่ไม่ใช่ตัวเงินยกตัวอย่างเช่น การฝึกอบรมพนักงาน ผ่านการมอบโอกาสหรือ แรงจูงใจในการทำงาน พร้อมกับการจัดทำนโยบายที่มีความหลากหลายและครอบคลุม ซึ่งจะช่วยสนับสนุน ให้เกิดสภาพแวดล้อมการท างานเชิงบวก และนำไปสู่การสร้างพนักงานที่มีแรงจูงใจและมีส่วนร่วมในองค์กร มากขึ้น พนักงานเหล่านี้จะให้บริการแก่ลูกค้าในระดับที่ดีขึ้น น าไปสู่ความเชื่อมั่นและความจงรักภักดีของ ลูกค้า ชื่อเสียงที่ดีขึ้น การดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น

 

 1. แสดงให้คณะกรรมการบริษัทเห็นถึงความเชื่อมโยงของกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยง และผลตอบแทน ระหว่างข้อมูลทาง การเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเงิน โดยคณะกรรมการและผู้บริหารทุกคนต้องเข้าใจถึงความเชื่อมโยง ระหว่างผลการดำเนินงานกับวัตถุประสงค์ ความเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยงและผลการดำเนินงาน รวมถึง มีความเข้าใจว่าแรงจูงใจใดที่จะนำไปสู่การพัฒนาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เหล่านั้น ซึ่งจะช่วยสร้างวัฏจักรที่ ถูกต้องและยั่งยืน

 

 1. รายงานอย่างเป็นองค์รวม และให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงระหว่าง องค์ประกอบต่างๆ การคิดเชิงบูรณาการรวมถึงการรวบรวมและรายงานข้อมูลเหล่านี้ให้คณะกรรมการ ทราบเป็นอันดับแรก การรายงานภายในองค์กรที่ดีนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น และส่งผลให้กิจการสามารถ เปิดเผยข้อมูลสู่สังคมในลักษณะที่มีการบูรณาการมากขึ้น การรายงานภายนอกนี้ควรเน้นให้เห็นถึงสิ่งที่ คณะกรรมการได้ใช้เวลาในการอภิปรายร่วมกันด้วย

 

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี

Published / by Tjk / Leave a Comment

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มเอซี เมอ์ริล กรุ๊ป
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

image

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปสำหรับมาตรการกินเที่ยวช่วงสงกรานต์นี้

Published / by Tjk / Leave a Comment

          ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติมาตรการกิน-เที่ยวสงกรานต์ 9-17 เม.ย. ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท ไปหักลดหย่อนในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ โดยต้องมีหลักฐานใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ได้รับจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหลักฐาน ผู้ประกอบการจึงมีคำถามถึงการออกใบกำกับภาษีซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปว่า หากผู้ซื้อหรือผู้รับบริการไม่ยอมบอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร จะออกใบกำกับภาษีอย่างไร

 

          กรมสรรพากรได้มีคำชี้แจงไว้ดังนี้ ถึงแม้ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการจะไม่ยอมบอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ผู้ขายหรือผู้ให้บริการก็สามารถออกใบกำกับภาษีได้โดย หากได้มีการได้มีการแจ้งรายการเกี่ยวกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร โดยวิธีปิดเป็นประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นการทั่วไปหรือเป็นรายลุคคล หรือแจ้งด้วยวิธีการอื่นใดแล้วนั้น หากผู้ซื้อหรือผู้รับบริการไม่แจ้งรายการเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้ทราบ และผู้ขายได้ออกใบกำกับภาษีโดยไม่ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อหรือผู้รับบริการไว้ในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ถือได้ว่าผู้ขายมิได้มีเจตนาที่จะออกใบกำกับที่มีรายการไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แต่อย่างใด

568958956
Infographic via facebook.com/RevenueDepartment

 

สรุป หากผู้ซื้อหรือรับบริการเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หากไม่แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจะทำให้ใบกำกับภาษีที่ได้รับมานั้น ถือเป็นภาษีซื้อต้องห้าม แต่ถ้าไม่ใช่ผู้ประกอบในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างเรา ๆ ผู้บริโภคคนสุดท้าย ก็ไม่จำเป็นต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้ขายหรือผู้ให้บริการแต่อย่างใด
เอกสารคำชี้แจงกรมสรรพากร คลิก 

กฎหมายธุรกิจ

Published / by Tjk / Leave a Comment

โดย…ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
แหล่งที่มา : www.drsuthichai.com

568978958945

          ถ้าพูดถึงกฎหมายธุรกิจแล้ว มักจะมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเฉพาะ บรรพ 3 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเอกเทศสัญญา

         

          ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญถึง 23 ลักษณะ คือ ลักษณะ 1 ซื้อขาย ลักษณะ 2 แลกเปลี่ยน ลักษณะ 3 ให้ ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์ ลักษณะ 5 เช่าซื้อ ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน ลักษณะ 7 จ้างทำของ ลักษณะ 8 รับขน ลักษณะ 9 ยืม ลักษณะ 10 ฝากทรัพย์ ลักษณะ 11 ค้ำประกัน ลักษณะ 12 จำนอง ลักษณะ 13 จำนำ ลักษณะ 14 เก็บของในคลังสินค้า ลักษณะ 15 ตัวแทน ลักษณะ 16 นายหน้า ลักษณะ 17 ประนีประนอม ลักษณะ 18 การพนันและขันต่อ ลักษณะ 19 บัญชีเดินสะพัด ลักษณะ 20 ประกันภัย ลักษณะ 21 ตั๋วเงิน ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท ลักษณะ 23 สมาคม

 

          ดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจหรือเอกเทศสัญญาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการดำรงชีวิตและการประกอบธุรกิจ และกระผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนคงมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับกฎหมายเอกเทศ สัญญาไม่มากก็น้อย เช่น เรื่องของการค้ำประกัน จำนองและจำนำ การค้ำประกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 ระบุว่า อันว่า

 

          ค้ำประกันนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ค้ำประกัน ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่งเพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น อนึ่งสัญญาค้ำประกันนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน เป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ฉะนั้นเรื่องของการค้ำประกันเป็นเรื่องที่ต้องควรศึกษาและทำความเข้าใจเพราะ บางคนต้องใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้โดยที่ตนเองไม่ได้เป็นคนก่อหนี้

 

          แต่ต้องใช้หนี้แทนผู้อื่น ซึ่งการค้ำประกันมี 2 ชนิด คือ 1.การประกันด้วยบุคคล และ 2.การประกันด้วยทรัพย์สิน 1.การประกันด้วยบุคคล คือ การที่บุคคลหนึ่งเข้าผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ว่า ถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้แล้ว เขาจะเป็นผู้ชำระแทนให้ ฉะนั้น สิ่งที่เป็นประกันให้แก่เจ้าหนี้ก็คือ ตัวบุคคลผู้นั้นเอง(ธนวัฒน์ เนติโพธิ์ 2539: 386) 2.การประกันด้วยทรัพย์สิน คือ การที่เจ้าหนี้ได้รับทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้เป็นการประกันการชำระหนี้ของ ลูกหนี้ ซึ่งทรัพย์ที่เป็นประกันนี้อาจเป็นทรัพย์ของลูกหนี้เอง หรือเป็นทรัพย์ของบุคคลภายนอกก็ได้

 

          ซึ่งการประกันด้วยทรัพย์มี 2 ประการ คือ 1.การจำนอง 2.การจำนำ (ธนวัฒน์ เนติโพธิ์ 2539: 386) ส่วนการจำนอง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 ระบุว่า คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจำนอง เป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง สำหรับทรัพย์สินที่กฎหมายกำหนดให้จำนองกันได้คือ อสังหาริมทรัพย์(ที่ดินและบ้านเรือน) , เรือกำปั่น ,แพ , สัตว์พาหนะ(ช้าง ม้า วัว ควาย )

 

          ส่วนการจำนำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา 747 อันว่าจำนำนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้จำนำ ส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจำนำ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ สำหรับบทความข้างต้นถามว่าทำไมต้องอ้าง ประมวลกฎหมาย มาตราต่างๆ

 

          เพราะ กฎหมายเป็นข้อบังคับ ดังนั้นผู้ศึกษากฎหมายจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายมาตราต่างๆ มาให้เข้าใจ อีกทั้งคำบางคำหรือถ้อยคำบางคำ เราอ่านแล้วฟังแล้ว อาจไม่เข้าใจซึ่งต้องอาศัยการตีความตามกฎหมาย ดังนั้นการศึกษากฎหมายเอกเทศสัญญาจึงมีความสำคัญมากในการดำรงชีพและการ ประกอบธุรกิจ เพราะจะทำให้เราไม่เสียเปรียบผู้อื่น และที่สำคัญคือเมื่อเรารู้กฎหมายแล้วเราก็ไม่ควรนำความรู้กฎหมายไปเอาเปรียบ ผู้อื่นด้วย